Dział spadku a wypłata środków przez bank

Skontaktuj się z nami!

15.09.2021 - Jaki udział w środkach pieniężnych spadkodawcy zgromadzonych na rachunku bankowym przysługuje spadkobiercom i żyjącemu małżonkowi spadkodawcy i na jakiej podstawie jest wypłacany przez bank?

Spadkobiercy legitymujący się prawomocnym Postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku lub Aktem Poświadczenia Dziedziczenia (dalej jako APD) uprawnieni są do uzyskania środków z rachunku bankowego zmarłego proporcjonalnie do posiadanych udziałów w spadku.

Wypłata środków przez Bank w oparciu o powyżej wskazane tytułu do spadku ma miejsce w sytuacji gdy spadkobiercy są zgodni co do tego, że środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym spadkodawcy przysługują im w udziale odpowiadającym udziałowi w spadku. Złożenie wówczas zgodnych oświadczeń przed Bankiem w zakresie wypłaty środków pieniężnych w kwotach odpowiadających udziałowi w spadku skutkuje wypłatą tych środków spadkobiercom.

Natomiast w przypadku braku zgody spadkobierców w przedmiocie wypłaty środków zgromadzonych na rachunku bankowym spadkodawcy proporcjonalnie do udziałów w spadku określonych w Postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku lub APD skutkuje wstrzymaniem wypłaty środków przez Bank do czasu zakończenia postępowania w przedmiocie działu spadku.

Brak zgody spadkobiercy, jakim jest żyjący małżonek, w zakresie wypłaty środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym spadkodawcy może wynikać z przekonania tego spadkobiercy o prawie do udziału w środkach zgromadzonych na rachunku bankowym spadkodawcy wywodzącym się z istniejącej za życia małżonków wspólności majątkowej (wspólności ustawowej). Zgodnie z treścią przepisu art. 31 § 2 k.r.o. do majątku wspólnego małżonków wchodzą między innymi pobrane dochody z wynagrodzenia za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków.

Fakt posiadania środków pieniężnych na indywidualnym rachunku bankowym w dacie śmierci przez jednego z małżonków nie jest, w mojej ocenie, różnoznaczny z uznaniem, że połowa tych środków należy do żyjącego małżonka. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym spadkodawcy mogą pochodzi np. z majątku osobistego spadkodawcy, lub też mogły zostać powierzone spadkodawcy przez osoby trzecie, które to działania wykluczają wejście tych środków pieniężnych do wspólności majątkowej obojga małżonków.

Ustawodawca przewidział w przepisie art. 566 k.p.c. i następne (w zw. z przepisem art. 46 k.r.o.), że w postępowaniu o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami sąd rozstrzyga także o żądaniu ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym oraz o tym, jakie wydatki, nakłady i inne świadczenia z majątku wspólnego na rzecz majątku osobistego lub odwrotnie podlegają zwrotowi.

Po zakończeniu postępowania i orzeczeniu przez Sąd w przedmiocie działu spadku, Bank wypłaci środki na podstawie postanowienia o dziale spadku.

Niniejsza informacja nie stanowi porady prawnej.

W tekście informacji przywołane zostały następujące akty prawne:
1) ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego ( dz. U. 2020.1575 tj. z dnia 14.09.2020 r.),
2) ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 2020.1359 z dnia 10.08.2020 r. ).


Celem wpisu było udzielenie informacji w zakresie:


Artykuły prawne o podobnej tematyce: