RODO dla firm

Skontaktuj się z nami!

Obowiązek informacyjny RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Obowiązek informacyjny na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679/UE z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (dalej RODO).

UWAGA: wskazane informacje odzwierciedlają stan prawny na dzień 25 maja 2018 r., z chwilą wejścia w życie tzw. „przepisów wprowadzających ustawę o ochronie danych osobowych” mogą okazać się one nieaktualne. Należy wówczas stosować normy wynikające z w/w aktu prawa. Poniżej zamieszczone informacje pozwolą na wskazanie sposobu przetwarzania przez nas Twoich danych. Jak przetwarzamy Twoje dane?

1) Zakres danych: Przetwarzamy następujące kategorie Twoich danych: dane identyfikacyjne, dane kontaktowe oraz korespondencyjne, dane dot. ofert, dane dot. Twojej aktywności na naszej stronie internetowej (to co wyświetlasz, klikasz), a jeśli jesteś naszym klientem, także dane legalnie zgromadzone na Twój temat (w tym dane wrażliwe – jeśli są niezbędne do prowadzenia sprawy).

2) Administratorem danych jest Kancelaria Radcy Prawnego Ewa Wiszniewska, ul. Kożuchowska 15A, 65-001 Zielona Góra NIP 9291760848, REGON: 080414191.

3) Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych: a) przetwarzamy dane w celu podjęcia działań niezbędnych do realizacji umowy na Twoje żądanie (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO); b) przetwarzamy dane w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); c) przetwarzamy dane w celu prowadzenia audytów wewnętrznych, raportowania wewnętrznego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); d) przetwarzamy dane w celu realizacji Twoich praw, aktualizacji Twoich danych, prowadzenia bazy klientów łączącej dane z różnych systemów i źródeł (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); e) przetwarzamy dane w celu oferowania Ci bezpośrednio produktów i usług firm z nami współpracujących (np. rzeczoznawców, doradców podatkowo/finansowych), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb za pomocą profilowania, co jest naszym i naszych partnerów prawnie uzasadnionym interesem w zakresie określonym przeprowadzoną przez nas i udokumentowaną analizą prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); f) przetwarzamy dane w związku z wyrażeniem zgody w celu marketingowym pod kątem Twoich potrzeb, i zainteresowań, tj. w celu profilowania, w tym także z wykorzystaniem procesów automatycznych, polegających na zestawianiu Twoich danych w zakresie udzielonej zgody, pochodzących z różnych źródeł (w tym danych zebranych przez Kancelarię Radcy Prawnego Ewa Wiszniewska, stron internetowych) i przypisanego na tej podstawie profilu, którego konsekwencją jest dobranie i przedstawienie Tobie reklam lub ofert odpowiadających Twojemu profilowi. Jeśli w jakimś zakresie skierowana do Ciebie reklama lub oferta nie odpowiada Twoim potrzebom lub zainteresowaniom, bądź powinniśmy uwzględnić inne czynniki, skontaktuj się z nami (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

4) Odbiorcy danych: Odbiorcami Twoich danych osobowych będą: firmy świadczące usługi na nasze zlecenie, którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych, w szczególności w zakresie usług IT, usług rachunkowych i finansowych, audytorzy, biegli rzeczoznawcy itp.

5) Okres przechowywania: Twoje dane osobowe w związku z zainteresowaniem i przygotowaniem dla Ciebie oferty będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do obsługi Twojego zapytania o ofertę oraz przez okres niezbędny do zawarcia umowy. W odniesieniu do pozostałych celów opartych na naszym uzasadnionym interesie przez okres ważności tych celów albo do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, w każdym przypadku nie dłużej niż do czasu przewidzianego odpowiednimi przepisami prawa w związku z okresem przedawnienia możliwych roszczeń. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych przez okres w jakim cele wynikające ze zgody pozostają ważne, ale nie dłużej niż 5 lat od ostatniej korespondencji z Tobą, a jeśli cofniesz zgodę to do momentu cofnięcia zgody. Dodatkowo do chwili przedawnienia roszczeń będziemy przechowywać dowód udzielonej przez Ciebie zgody dla celów dowodowych – wykazania faktów na wypadek ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

6) Pouczenie o prawach: Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez przesłanie powyższego żądania w formie wiadomości email na adres biuro@kancelaria-wiszniewska.pl lub w tradycyjny sposób listem na adres Kancelarii. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Możesz zrealizować swoje prawa m.in. przez kontakt na adres e-mail: biuro@kancelaria-wiszniewska.pl.

7) Prawo do wniesienia sprzeciwu: Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w związku z celami opartymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej (w takim przypadku przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń). Masz prawo do sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

8) Prawo do skargi: Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

9) Źródło pochodzenia danych: Dane udostępnianie przez Ciebie, dane zebrane i udostępnione przez lub w imieniu Administratora (dane korespondencyjne jak wyżej), dane na podstawie dokumentów, dane pochodzące ze stron internetowych, w tym plików cookies; w odniesieniu do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą z także z publicznych rejestrów CEIDG oraz KRS.