Artykuły i porady prawne

Skontaktuj się z nami!

Aktualności i artykuły prawne

07.04.2022 - Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci.

Czyli w jaki sposób posiadacz rachunku bankowego może rozdysponować swoimi środkami pieniężnymi na wypadek swojej śmierci...

26.02.2022 - Rozwód, separacja a kontakty z małoletnim dzieckiem stron.

W jaki sposób uregulować kontakty z małoletnim dzieckiem w trakcie postępowania w sprawie o separację, o rozwód i po zakończeniu tych postępowań? Czy sprawa o separację lub rozwód uniemożliwia polubowne...

12.01.2022 - Windykacja wymagalnych wierzytelności – wybrane aspekty dotyczące praw i obowiązków przedsiębiorców.

Uprawnienia wierzyciela, obowiązki dłużnika w zakresie zapłaty odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych i rekompensaty za koszty odzyskiwania należności...

14.12.2021 - Dziedziczenie ustawowe – krąg spadkobierców według przepisu art. 931 k.c.

Ustawodawca w kodeksie cywilnym przewidział dwa tytuły dziedziczenia: dziedziczenie na podstawie testamentu jako jednostronnej czynności prawnej oraz dziedziczenie ustawowe...

08.12.2021 - Karta Dużej Rodziny - honorowana w Kancelarii Radcy Prawnego Ewa Wiszniewska

W grudniu 2021 r. Kancelaria przystąpiła jako Partner Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Związku Dużych Rodzin "Trzy Plus" do programu wsparcia...

04.11.2021 - Adwokat czy radca prawny? A może prawnik? Zakres uprawnień adwokata i radcy prawnego, a także wyjaśnienie znaczenia słowa: prawnik

Adwokat jak i radca prawny są tytułami zawodowymi. Tytułu te przyznawane są co do zasady osobom, które po ukończeniu studiów prawniczych i aplikacji adwokackiej lub radcowskiej...

06.10.2021 - Strefa kontrolowana a służebność przesyłu sieci gazociągowych

"Strefa kontrolowana" to obszar w którym przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się transportem gazu ziemnego podejmuje czynności w celu zapobieżenia działalności mogącej mieć negatywny wpływ na trwałość i prawidłowe użytkowanie gazociągu...

15.09.2021 - Jaki udział w środkach pieniężnych spadkodawcy zgromadzonych na rachunku bankowym przysługuje spadkobiercom i żyjącemu małżonkowi spadkodawcy i na jakiej podstawie jest wypłacany przez bank?

Spadkobiercy legitymujący się prawomocnym Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub Aktem Poświadczenia Dziedziczenia (dalej jako APD) uprawnieni są do...

29.07.2021 - "Spadkobiercy" – uprawnienie do ujawnienia historii rachunku bankowego spadkodawcy

Ustawodawca w przepisie art. 922 Ustawy Kodeks cywilny (dalej jako k.c.) ustanowił definicję spadku jako ogół praw i obowiązków majątkowych zmarłego. Z treści przywołanego przepisu wynika, że prawa i obowiązki zmarłego...

08.06.2021 - Hipoteka na spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu, dla którego nie została założona księga wieczysta

Właściciele spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, dla którego nie została założona księga wieczysta...

21.07.2016 - Zmiany w Ordynacji podatkowej - JPK

Ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, do artykułu 82 Ordynacji podatkowej...

15.09.2014 - Akcja "Niebieski Parasol" 2014 r.

Z przyjemnością informujemy, że Kancelaria bierze udział w ogólnopolskiej akcji "Niebieski parasol", w ramach której...

10.04.2014 - Współpraca z Bankiem Światowym

W marcu i kwietniu 2014 r. radca prawny Ewa Wiszniewska brała udział w projekcie Doing Business Polska 2015 w ramach, którego Bank Światowy...

09.11.2010 - Współpraca z Money Back - Obrót Wierzytelnościami Sp. z o.o.

Niniejszym informujemy, iż od 1 marca 2010 r. Kancelaria nawiązała stałą współpracę ze Spółką Money Back...