Artykuły i porady prawne

Skontaktuj się z nami!

Aktualności i artykuły prawne

20.04.2024 - Treść służebności przesyłu - wybrane aspekty.

Służebność przesyłu wynika z treści przepisu art. art.  3051 Kodeksu cywilnego, który stanowi, że „Nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować...

06.01.2024 - Restrukturyzacja umowy kredytu – wybrane aspekty.

Obowiązki banku w przypadku gdy kredytobiorca opóźnia się ze spłatą zobowiązania z tytułu udzielonego kredytu...

23.10.2023 - Zmiana umowy dzierżawy gruntu, śmierć wydzierżawiającego w trakcie związania umową dzierżawy, sprzedaż gruntu w trakcie okresu związania umową dzierżawy, waloryzacja czynszu a aneksowanie umowy, wypowiedzenie umowy dzierżawy – wybrane aspekty.

Czy można zmienić umowę dzierżawy w okresie jej obowiązywania? Zawierając umowę dzierżawy należy liczyć się z tym, że postanowienia umowne będą wiązać strony umowy przez cały okres jej trwania ( w przypadku umów dzierżawy gruntu pod farmę fotowoltaiczną/ turbiny wiatrowe – zazwyczaj jest to okres do 30 lat)...

6.10.2023 - Spis inwentarza przed przyjęciem lub odrzuceniem spadku. Wybrane aspekty.

Czy można sprawdzić co jest przedmiotem spadku i w jakiej wysokości długi wchodzą do spadku? Ustawodawca przewidział możliwość sporządzenia spisu inwentarza przedmiotów...

14.06.2023 - Umowa dzierżawy gruntu pod budowę „farmy fotowoltaicznej”. Jakie zapisy warto zawrzeć w umowie w celu zabezpieczenia interesu Wydzierżawiającego (właściciela nieruchomości) na przykładzie wybranych zagadnień. Część II.

W jaki sposób uregulować w umowie sposób zapłaty czynszu dzierżawnego (umownego)? Czy czynsz powinien być płatny „z góry” czy „z dołu”? Czy zawrzeć zapis umowny dotyczący waloryzacji czynszu...

09.05.2023 - Umowa dzierżawy gruntu pod budowę „farmy fotowoltaicznej”. Jakie zapisy warto zawrzeć w umowie w celu zabezpieczenia interesu Wydzierżawiającego (właściciela nieruchomości) na przykładzie wybranych zagadnień. Część I.

Zawierając umowę dzierżawy nieruchomości w celu realizacji inwestycji polegającej na budowie tzw. „farmy fotowoltaicznej” czyli systemu paneli fotowoltaicznych, wraz z niezbędną infrastrukturą...

02.03.2023 - Skutki naruszenia prawa ochronnego przysługującego na znak towarowy na przykładzie znaku PREZENTOMAT. Wybrane aspekty.

Prawo ochronne na znak towarowy, to zgodnie z definicją zamieszczoną na stronie Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej tytuł ochronny na znak towarowy udzielany przez właściwy organ państwowy...

24.11.2022 - Obowiązki zakładu ubezpieczeń w związku z przedłużeniem umowy OC pojazdu mechanicznego. Wybrane aspekty.

W myśl obowiązujących przepisów zakład ubezpieczeń, z którym posiadacz pojazdu mechanicznego ma zawartą umowę ubezpieczenia OC ma obowiązek wysłania ubezpieczającemu informacji o ubezpieczeniu na kolejny okres ubezpieczenia...

08.09.2022 - Dziedziczenie testamentowe a przyrost. Wybrane zagadnienia.

Kto dziedziczy na podstawie testamentu? Jakie są skutki śmierci lub braku woli lub możliwości dziedziczenia...

07.04.2022 - Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci.

Czyli w jaki sposób posiadacz rachunku bankowego może rozdysponować swoimi środkami pieniężnymi na wypadek swojej śmierci...

26.02.2022 - Rozwód, separacja a kontakty z małoletnim dzieckiem stron.

W jaki sposób uregulować kontakty z małoletnim dzieckiem w trakcie postępowania w sprawie o separację, o rozwód i po zakończeniu tych postępowań? Czy sprawa o separację lub rozwód uniemożliwia polubowne...

12.01.2022 - Windykacja wymagalnych wierzytelności – wybrane aspekty dotyczące praw i obowiązków przedsiębiorców.

Uprawnienia wierzyciela, obowiązki dłużnika w zakresie zapłaty odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych i rekompensaty za koszty odzyskiwania należności...

14.12.2021 - Dziedziczenie ustawowe – krąg spadkobierców według przepisu art. 931 k.c.

Ustawodawca w kodeksie cywilnym przewidział dwa tytuły dziedziczenia: dziedziczenie na podstawie testamentu jako jednostronnej czynności prawnej oraz dziedziczenie ustawowe...

08.12.2021 - Karta Dużej Rodziny - honorowana w Kancelarii Radcy Prawnego Ewa Wiszniewska

W grudniu 2021 r. Kancelaria przystąpiła jako Partner Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Związku Dużych Rodzin "Trzy Plus" do programu wsparcia...

04.11.2021 - Adwokat czy radca prawny? A może prawnik? Zakres uprawnień adwokata i radcy prawnego, a także wyjaśnienie znaczenia słowa: prawnik

Adwokat jak i radca prawny są tytułami zawodowymi. Tytułu te przyznawane są co do zasady osobom, które po ukończeniu studiów prawniczych i aplikacji adwokackiej lub radcowskiej...

06.10.2021 - Strefa kontrolowana a służebność przesyłu sieci gazociągowych

"Strefa kontrolowana" to obszar w którym przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się transportem gazu ziemnego podejmuje czynności w celu zapobieżenia działalności mogącej mieć negatywny wpływ na trwałość i prawidłowe użytkowanie gazociągu...

15.09.2021 - Jaki udział w środkach pieniężnych spadkodawcy zgromadzonych na rachunku bankowym przysługuje spadkobiercom i żyjącemu małżonkowi spadkodawcy i na jakiej podstawie jest wypłacany przez bank?

Spadkobiercy legitymujący się prawomocnym Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub Aktem Poświadczenia Dziedziczenia (dalej jako APD) uprawnieni są do...

29.07.2021 - "Spadkobiercy" – uprawnienie do ujawnienia historii rachunku bankowego spadkodawcy

Ustawodawca w przepisie art. 922 Ustawy Kodeks cywilny (dalej jako k.c.) ustanowił definicję spadku jako ogół praw i obowiązków majątkowych zmarłego. Z treści przywołanego przepisu wynika, że prawa i obowiązki zmarłego...

08.06.2021 - Hipoteka na spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu, dla którego nie została założona księga wieczysta

Właściciele spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, dla którego nie została założona księga wieczysta...

21.07.2016 - Zmiany w Ordynacji podatkowej - JPK

Ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, do artykułu 82 Ordynacji podatkowej...

15.09.2014 - Akcja "Niebieski Parasol" 2014 r.

Z przyjemnością informujemy, że Kancelaria bierze udział w ogólnopolskiej akcji "Niebieski parasol", w ramach której...

10.04.2014 - Współpraca z Bankiem Światowym

W marcu i kwietniu 2014 r. radca prawny Ewa Wiszniewska brała udział w projekcie Doing Business Polska 2015 w ramach, którego Bank Światowy...

09.11.2010 - Współpraca z Money Back - Obrót Wierzytelnościami Sp. z o.o.

Niniejszym informujemy, iż od 1 marca 2010 r. Kancelaria nawiązała stałą współpracę ze Spółką Money Back...

nagrody Orły Prawa

Kancelaria Radcy Prawnego Ewa Wiszniewska - wieloletni laureat plebiscytu "Orły Prawa" oraz "Diamenty Palestry"