Odszkodowania i zadośćuczynienia

Skontaktuj się z nami!

Dochodzenie odszkodowań

Kodeks cywilny: Art. 415.
§ 1.
Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.

Kodeks cywilny: Art. 444.
§ 1.
W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty.

Prowadzimy sprawy o zapłatę odszkodowania, zadoścuczynienia za:

Naszym Klientom zapewniamy profesjonalną i kompleksową obsługę przy dochodzeniu roszczeń o zapłatę odszkodowania i zadośćuczynienia

W myśl obowiązujących przepisów prawa odszkodowanie należy się w przypadku powstania szkody w majątku poszkodowanego (np. zwrot kosztów leczenia, zakupu leków, uszkodzenie pojazdu, utraty wartości pojazdu, zniszczenie mienia w postaci ruchomości, rzeczy osobistych, nieruchomości, utrata dochodów, znacznego pogorszenia sytuacji życiowej związanego np. ze śmiercią osoby najbliższej).

W sytuacji gdy poszkodowany dozna szkody w postaci trwałego uszczerbku na zdrowiu, bólu, cierpienia i krzywdy przysługuje mu uprawnienie do dochodzenia zadośćuczynienia ("szkoda na osobie").

Odszkodowania i zadośćuczynienia dochodzić można od sprawcy szkody lub towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym sprawca posiada polisę odpowiedzialności cywilnej lub polisę odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego. W sytuacji gdy tożsamość posiadacza pojazdu lub kierującego pojazdem mechanicznym nie została ustalona roszczeń o wypłatę odszkodowania i zadośćuczynienia dochodzić można od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (zgodnie z Ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych).

Przy dochodzeniu roszczeń o zapłatę odszkodowania i zadośćuczynienia istotne jest prawidłowe zebranie dokumentacji dotyczącej sprawcy szkody, udokumentowanie poniesionej szkody i trwałego uszczerbku na zdrowiu. Zapewniamy pomoc i doradztwo na każdym z tych etapów.

Wychodząc naprzeciw potrzebom Klientów, którzy ponieśli szkodę rzeczową jak również doznali uszczerbku na zdrowiu, aby uchronić ich przed wypłatą odszkodowania i zadośćuczynienia w zbyt niskiej wysokości prowadzimy sprawę kompleksowo od zgłoszenia szkody począwszy.

Naszych Klientów reprezentujamy na każdym etapie dochodzenia roszczeń (zgłoszenia szkody, w trakcie postępowania polubownego, postępowania sądowego do wypłaty odszkodowania i zadośćuczynienia).

Zdobyte doświadczenie umożliwia nam profesjonalną obsługę Klientów.

Osoby zainteresowane uzyskaniem informacji o przysługujących im prawach w zakresie dochodzenia roszczeń z tytułu odszkodowania i zadośćuczynienia mogą skontaktować się z Kancelarią:

Jak przebiega postępowanie o zapłatę odszkodowania/zadośćuczynienia?

W ramach prowadzonej działalności Kancelaria oferuje usługi typu: