Porady prawne

Skontaktuj się z nami!

Porada prawna, reprezentacja na etapie postępowania polubownego, sądowego i egzekucyjnego – wybrane informacje dotyczące świadczenie usług przez radcę prawnego.

Podczas spotkania w kancelarii Klient przekazuje informacje dotyczące zagadnienia, w zakresie którego radca prawny ma udzielić porady prawnej. Wskazane jest aby Klient przekazał jak najwięcej informacji związanych ze sprawą, z którą zwrócił się do kancelarii. W zależności od rodzaju sprawy istotne mogą okazać się również wydarzenia poprzedzające samo zdarzenie oraz szereg okoliczności, które przyczyniły się lub mogły się przyczynić do zdarzania będącego przedmiotem porady prawnej. Nierzadko konieczna jest analiza prowadzonej przez Klienta korespondencji e-mail, sms, dokumentów podpisanych przez Klienta lub kierowanych do niego. Treść praw i obowiązków Klienta może wynikać z łączących go z innymi stosunków prawnych jak np. umowy, dlatego istotne jest dostarczenie przez Klienta umów, jeśli porada prawna ma dotyczyć praw lub obowiązków z nich wynikających, jak również Regulaminów, Ogólnych warunków wykonywania umów i innych aktów uzupełniających zapisy umowy. Radca prawny może również w imieniu Klienta negocjować postanowienia umowy lub aneksu do umowy.

Porada prawna związana z wyjaśnieniem postanowień umownych budzących wątpliwość Klienta w zakresie wynikających z nich skutków prawnych zazwyczaj może zostać udzielona w trakcie jednego spotkania. W przypadku konieczności uzyskania dodatkowych dokumentów ilość spotkań może ulec zmianie.

Problemy, z którymi Klienci zgłaszają się do kancelarii są bardzo zróżnicowane i źródłem ich są różne zdarzenia. W sprawach o zapłatę dochodzonych przez Klienta roszczeń koniecznym jest dostarczenie przez Klienta dokumentów będących podstawą dochodzenia roszczeń np. umowa, protokoły odbioru, rachunek lub faktura. Radca prawny przygotowuje wezwanie do zapłaty, które kieruje do dłużnika, kompletuje dowody niezbędne do przeprowadzenia postępowania sądowego, składa w imieniu Klienta pozew i reprezentuje go w trakcie postępowania sądowego. Radca prawny bierze udział w rozprawach jak również składa w imieniu Klienta pisma przygotowawcze. Po zakończeniu postępowania występuje o tytuł wykonawczy w celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego skierowanego do majątku dłużnika. Trudno określić czas jaki zajmie dochodzenie roszczeń na etapie postępowania sądowego z uwagi na indywidualny charakter każdej sprawy, jej stopień skomplikowania, wielość dowodów zgłoszonych w celu wykazania zasadności roszczenia, a także nierzadko braku możliwości stawienia się na wyznaczonym przez Sąd terminie z uwagi np. na chorobę lub inne zdarzenie. Powyższe skutkuje koniecznością wyznaczenia kolejnego terminu posiedzenia Sądu a finalnie może przyczynić się do tego, że postępowanie trwa dłużej niż pierwotnie założono.

W sprawach spadkowych w trakcie porady prawnej Klient otrzymuje informacje w zakresie możliwości związanych z przyjęciem lub odrzuceniem spadku, a także w jakim okresie od daty otwarcia spadku powinien złożyć oświadczenie woli . Radca prawny może reprezentować Klienta na etapie postępowania o stwierdzenie nabycia spadku jak również w postępowaniu o dział spadku. Radca prawny przygotowuje i składa wniosek w imieniu Klienta, reprezentuje Klienta w trakcie posiedzenia wyznaczonego przez Sąd. Następnie, w przypadku gdy Klienta – spadkobierca ma podejrzenie istnienia długów obciążających masę spadkową, radca prawny doradza na etapie spisu inwentarza.

Radca prawny może reprezentować Klienta – spadkobiercę przed organami administracji publicznej, bankami, Komornikami występując o udzielenie informacji dotyczącej powstałych wobec spadkodawcy zobowiązań, praw, zgromadzonych przez spadkodawcę środków pieniężnych czy prowadzony postępowań egzekucyjnych skierowanych do majątku spadkodawcy. Czynności te pozwolą skompletować informacje dotyczące masy spadkowej.


nagrody Orły Prawa

Kancelaria Radcy Prawnego Ewa Wiszniewska - wieloletni laureat plebiscytu "Orły Prawa" oraz "Diamenty Palestry"