Obowiązki ubezpieczalni a przedłużenie umowy OC

Skontaktuj się z nami!

24.11.2022 - Obowiązki zakładu ubezpieczeń w związku z przedłużeniem umowy OC pojazdu mechanicznego. Wybrane aspekty.

W myśl obowiązujących przepisów zakład ubezpieczeń, z którym posiadacz pojazdu mechanicznego ma zawartą umowę ubezpieczenia OC ma obowiązek wysłania ubezpieczającemu informacji o ubezpieczeniu na kolejny okres ubezpieczenia. Zakład ubezpieczeń zobowiązany jest wysłać informację ubezpieczającemu nie później niż 14 dni przed upływem 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC została zawarta.


Informacja powinna zawierać:

1) określenie wysokości składki ubezpieczeniowej w przypadku, gdy dojdzie do zawarcia następnej umowy ubezpieczenia w trybie „automatycznego” przedłużenia,

2) pouczenie, że wysokość składki, o której mowa w pkt 1, może ulec zmianie, jeżeli po wysłaniu informacji przez zakład ubezpieczeń wyjdą na jaw okoliczności mające wpływ na wysokość składki, oraz wskazanie tych okoliczności;

3) pouczenie o prawie wypowiedzenia dotychczasowej umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz o formie, możliwym sposobie oraz terminie złożenia tego wypowiedzenia;

4) pouczenie o skutkach tego wypowiedzenia oraz o skutkach braku tego wypowiedzenia.


Informacja powinna być wysłana:

1) w postaci elektronicznej na podany wcześniej – podczas zawierania umowy ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych adres poczty elektronicznej – jeżeli ubezpieczający wyraził zgodę na składanie mu oświadczeń w formie elektronicznej,

lub

2) w formie pisemnej, w sposób umożliwiający niezwłoczne poinformowanie ubezpieczającego.


Ubezpieczający, który nie zamierza zawierać z tym samym zakładem ubezpieczeń umowy na kolejny okres 12 miesięcy powinien na piśmie nie później niż na 1 (jeden) dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który zawarta została umowa OC – powiadomić zakład ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu.

Jeżeli ubezpieczający nie wypowie umowy ubezpieczenia OC w powyższym terminie, z mocy prawa uważa się, że zawarta została umowa na kolejne 12 miesięcy a ubezpieczający zobowiązany jest do zapłacenia składki.


Do zawarcia następnej umowy ubezpieczenia OC na okres kolejnych 12 miesięcy nie dojdzie w sytuacji gdy:

1) nie została opłacona w całości określona w umowie składka za mijający okres 12 miesięcy lub w przypadku cofnięcia zakładowi ubezpieczeń zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

albo

2) w przypadku ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń, ogłoszenia lub zarządzenia likwidacji zakładu ubezpieczeń albo oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub umorzenia postępowania upadłościowego.


Informacja stanowić miała odpowiedź na pytania:


Podstawa prawna informacji:


Informacja nie stanowi porady prawnej.