Kontakty z dziećmi podczas rozwodu lub separacji

Skontaktuj się z nami!

26.02.2022 - Rozwód, separacja a kontakty z małoletnim dzieckiem stron

W jaki sposób uregulować kontakty z małoletnim dzieckiem stron w trakcie postępowania w sprawie o separację, o rozwód i po zakończeniu tych postępowań? Czy sprawa o separację lub rozwód uniemożliwia polubowne załatwienie spraw dziecka?

Podkreślić należy, że kontakty z dzieckiem są prawem i obowiązkiem rodzica, niezależnie od tego czy posiada on władzę rodzicielską czy został jej pozbawiony. Kontakty z dzieckiem realizowane mogą być w szczególności poprzez przebywanie z dzieckiem w tym odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu, i bezpośrednie porozumiewanie się. Rodzic, który nie sprawuje stałej opieki nad dzieckiem może również kontaktować się z nim poprzez prowadzenie korespondencji, a także korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym środków komunikacji elektronicznej.

W przypadku gdy na etapie postępowania w sprawie o separację lub rozwód rodzice nie mieszkają wspólnie, a dziecko przebywa stale u jednego z nich, rodzice określają wspólnie sposób kontaktów drugiego rodzica z dzieckiem. Ustalając sposób kontaktu należy kierować się dobrem dziecka i wziąć pod uwagę jego rozsądne życzenia.

Na każdym etapie postępowania rodzice maja możliwość wspólnego, zgodnego wypracowania sposobu w jaki realizowane będą przez drugiego z nich kontakty z dzieckiem.

W sytuacji, gdy rodzice nie są w stanie wypracować zgodnego stanowiska, rozstrzygniecie w tym przedmiocie podejmuje sąd.

Rodzice mogą sporządzić „Porozumienie rodzicielskie”, w treści którego wspólnie uregulują najistotniejsze kwestie dotyczące ich małoletniego dziecka, takie jak: ustalenie miejsca zamieszkania dziecka, określenie sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej w tym określenie czy władza rodzicielska będzie przysługiwała obojgu rodzicom, oraz w przypadku ograniczenia władzy jednego z rodziców – wskazanie w jakim zakresie i o jakich sprawach dotyczących dziecka będzie ten rodzic współdecydował. W „Porozumieniu rodzicielskim” określić można sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem.

Jeżeli rodzice na etapie trwającego postępowania sądowego w sprawie o rozwód lub separację są zgodni w zakresie sposobu utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez rodzica, u którego dziecko stale nie przebywa, mogą złożyć wniosek o nieorzekanie przez sąd w wyroku rozwodowym o utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem. Jeżeli wniosek będzie zgodny, to znaczy poparty przez rodzica niewnoszącego go, sąd nie orzeknie w wyroku o utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem.

Jakie podjąć działania w sytuacji gdy rodzice nie wypracowali porozumienia w sprawie sposobu kontaktowania się z dzieckiem? W jaki sposób zabezpieczyć kontakty z dzieckiem na czas postepowania o rozwód?

Brak zgodnego stanowiska stron w przedmiocie sposobu utrzymywania kontaktów z dzieckiem skutkować będzie poddaniem rozstrzygnięcia o tych kontaktach sądowi orzekającemu w sprawie o rozwód.

Sąd orzeknie o sposobie utrzymywania kontaktów w wyroku rozwodowym. Z uwagi na fakt, iż postępowanie w sprawie o rozwód może trwać dłuższy czas, w zależności np. od tego czy sąd ma orzec o rozwiązaniu małżeństwa z winy jednego z małżonków, z winy obojga czy bez orzekania o winie, od ilości wskazanych do przeprowadzenia dowodów w tym od ilości wskazanych dowodów z zeznań świadków itp., koniecznym bywa, w przypadku braku porozumienia, aby rodzic, z którym dziecko stale nie mieszka, miał zabezpieczone kontakty na czas postępowania sądowego.

Rodzic, który chce aby sąd rozstrzygnął na czas postępowania w sprawie o rozwód o kontaktach z dzieckiem ma możliwość złożenia wniosku o zabezpieczenie tych kontaktów na czas tego postępowania.

W wyroku orzekającym rozwiązania małżeństwa stron przez rozwód sąd rozstrzygnie o kontaktach z dzieckiem stron.

Rozstrzygnięcie sądu o kontaktach z dzieckiem stron w wyroku rozwiązującym małżeństwo przez rozwód nie musi być ostateczną formą ustalenia tych kontaktów. W przypadku bowiem gdy wymaga tego dobro dziecka, rozstrzygniecie w sprawie kontaktów może ulec zmianie.


Niniejsza informacja stanowić miała odpowiedź na pytania:


Podstawa prawna informacji:


Informacja nie stanowi porady prawnej.

nagrody Orły Prawa

Kancelaria Radcy Prawnego Ewa Wiszniewska - wieloletni laureat plebiscytu "Orły Prawa" oraz "Diamenty Palestry"